data publikacji: 04/05/2022

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Sympatyczna” w Łodzi ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych – Głównego Księgowego Spółdzielni.

 

Wymagania wobec Kandydatów przystępujących do Konkursu

 

Wymagania, których spełnienie jest konieczne:

 

 1. dyplom ukończenia pełnych studiów wyższych na kierunku ekonomia lub pokrewnym,
 2. doświadczenie na stanowisku kierowniczym obejmujące minimum 3 lata,
 3. znajomość ustaw o rachunkowości, o podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych oraz VAT,
 4. znajomość zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych i prowadzenia kontroli w tym zakresie,
 5. biegła obsługa komputera (pakiet Office, w tym przede wszystkim Excel),
 6. doświadczenie z pracy w spółdzielni mieszkaniowej lub w innym podmiocie zajmującym się zarządzaniem nieruchomościami,
 7. znajomość zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych oraz problemów związanych z gospodarką i utrzymaniem nieruchomości,
 8. korzystanie w pełni z praw publicznych,
 9. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 10. niekaralność za przestępstwo umyślne, w tym skarbowe oraz za składanie fałszywych zeznań,
 11. pełna dyspozycyjność.

 

Wymagania, których spełnienie będzie dodatkowym atutem:

 1. doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych,
 2. doświadczenie w zakresie opracowywania finansowych planów gospodarczych oraz nadzoru nad ich realizacją,
 3. umiejętności komunikacji w relacjach społecznych.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. c.v. oraz list motywacyjny,
 2. kserokopia dyplomu ukończenia pełnych studiów wyższych,
 3. kserokopie zaświadczeń potwierdzających staż pracy (w tym na stanowisku kierowniczym) i posiadanych kwalifikacji (m.in. ukończonych szkoleń),
 4. oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym skarbowe oraz za składanie fałszywych zeznań,
 6. oświadczenie o nieprowadzeniu przeciw Niemu postępowania karnego,
 7. deklaracja o niepełnieniu, w okresie ewentualnego zatrudnienia w Spółdzielni, działalności konkurencyjnej, a w szczególności uczestniczeniu jako wspólnik lub członek władz w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni,
 8. deklaracja zawierająca oczekiwania co do wysokości wynagrodzenia,
 9. klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych – Głównego Księgowego S.M. „Sympatyczna” w Łodzi (w rozumieniu ustawy z dn. 10 maja 2018 r. ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn.zm)”.

 

Pisemne oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem Konkurs na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych – Głównego Księgowego Spółdzielni oraz numerem telefonu do dnia 12 maja 2022 r. w sekretariacie Spółdzielni (pokój nr 5) przy ul. Batalionów Chłopskich 4, 94-058 Łódź lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego (decyduje data stempla pocztowego).

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Rada Nadzorcza Spółdzielni zastrzega sobie prawo do odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny.