data publikacji: 19/06/2024

Bon energetyczny 2024

Sejm uchwalił 15 maja 2024 ustawę o bonie energetycznym. Maksymalna wysokość bonu wyniesie od 300 do 600 zł lub 600-1200 zł, jeśli do ogrzewania wykorzystywany jest prąd.

Ustawa zakłada też wprowadzenie ceny maksymalnej za energię elektryczną w okresie lipiec- grudzień 2024, na poziomie 500 zł/MWh dla gospodarstw domowych oraz na poziomie 693 zł/MWh dla jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów użyteczności publicznej, a także dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Bon energetyczny będzie świadczeniem jednorazowym. Warunkiem otrzymania wsparcia jest określony limit dochodu na osobę.

Bon energetyczny – wniosek od 1 sierpnia

Przyjmowanie wniosków o bon energetyczny ruszy 1 sierpnia 2024 i potrwa do 30 września 2024.

Dla kogo bon energetyczny?

Zgodnie z ustawą, bon energetyczny jest świadczeniem pieniężnym, wypłacanym jednorazowo tym, których miesięczny dochód nie przekracza:

 •   2500 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego,
 •   1700 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

  Będzie obowiązywała również tzw. zasada „złotówka za złotówkę”, co oznacza, że bon energetyczny będzie przyznawany także po przekroczeniu kryterium dochodowego, ale jego wartość będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota bonu energetycznego nie będzie wypłacana.

  Ile wyniesie bon energetyczny?
  Wartość bonu ma wynosić od 300 do 1200 zł, w zależności od liczby osób w gospodarstwie

  domowym, ale też źródła ogrzewania:

 •   300 zł ma przysługiwać jednoosobowym gospodarstwom domowym,
 •   400 zł gospodarstwom 2 lub 3-osobowych,
 •   500 zł gospodarstwom 4 lub 6-osobowych,
 •   600 zł przewidziano dla gospodarstw składających się z 6 lub więcej osób.

  W przypadku gospodarstw, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystują energię elektryczną (piece akumulacyjne, grzejniki elektryczne), pod warunkiem zgłoszenia tych źródeł w Centralnej Ewidencji Emisyjności budynków, wartość bonu ma być wyższa o 100% – od 600 do 1200 zł.

Bon energetyczny – gdzie złożyć wniosek? Terminy

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego składa się odpowiednio do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy, w terminie do 30 września 2024. Wniosek złożony po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego składa się na piśmie w postaci papierowej albo elektronicznej. We wniosku o wypłatę bonu energetycznego podaje się:

 1. dane dotyczące wnioskodawcy i członków gospodarstwa domowego, w tym: imię (imiona) i nazwisko,, adres miejsca zamieszkania lub pobytu, numer PESEL, jeżeli został nadany, seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość – w przypadku osób, które nie posiadają numeru PESEL, obywatelstwo, adres poczty elektronicznej wnioskodawcy, jeżeli wyraża na to zgodę, numer telefonu wnioskodawcy, jeżeli wyraża na to zgodę;
 2. dane dotyczące dochodów członków gospodarstwa domowego;
 3. informację o głównym źródle ogrzewania danego gospodarstwa domowego, jeżeli

  stanowi ono źródło ogrzewania, o którym mowa w art. 2 ust. 8;

 4. numer rachunku płatniczego oraz imię i nazwisko jego właściciela, na który zostanie przekazana kwota bonu energetycznego, jeżeli wnioskodawca chce otrzymać bon na

  ten rachunek;

 5. informacje niezbędne do ustalenia i weryfikacji dochodów wnioskodawcy i członków

  gospodarstwa domowego;

 6. oświadczenie o zgodności z prawdą przedstawionych we wniosku informacji.

Przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta bonu energetycznego nie wymaga wydania decyzji.