data publikacji: 08/11/2023

PREZYDENT MIAST ŁÓDZI

90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

                                                                                                             Łódź, 31 października 2023 r.

DPRG-UA-VI.6733.196.2023

557302.KUW

 

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek Inwestora – Veolia Energia Łódź S.A., ul. J. Andrzejewskiej 5, 92-550 Łódź, złożony w dniu 22 września 2023 r. zostało wszczęte postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

 

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie i przebudowie osiedlowej sieci ciepłowniczej od połączenia z siecią preizolowaną w kanale KP-2054/1 do komory K-705 wraz z odbiciami – os. Retkinia Sympatyczna w Łodzi, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Wyszyńskiego, ul. Hubala, ul. Retkińskiej, ul. Batalionów Chłopskich, w granicach działek ewidencyjnych nr 202/56, 202/63 obręb geodezyjny P-25 oraz 316/130, 316/129, 510, 496, 506, 507, 500, 509, 492, 322/5, 400/11, 400/12, 494, 520, 339/367 obręb geodezyjny P-24.

 

Strony w toczącym się postępowaniu, do dnia wydania decyzji, mogą brać udział składając pisma w sprawie za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty, kancelarii Urzędu Miasta Łodzi oraz telefonicznie uzyskiwać informacje pod numerem telefonu inspektora (42) 272-65-54, kierownika (42) 638-57-92.

 

 

                                                                                                         Z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi

                                                                                                         Prezydent Miasta Łodzi

 

Pismo:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego