data publikacji: 31/07/2018

Klauzura informacyjna – art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informujemy, iż :
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sympatyczna” ul. Batalionów Chłopskich 4, 94-058 Łódź, ( dalej jako „ADO”),
2. Pani/Pana dane osobowe w zakresie danych identyfikacyjnych zostały pozyskane z dokumentów ADO (deklaracje, oświadczenia, wnioski, umowy, itp.),
3. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Prawo spółdzielcze oraz statutu Spółdzielni,
4. dane osobowe będą przekazywane odbiorcom danych osobowych, którzy wskażą podstawę prawną i interes prawny oraz podmiotom Świadczącym na rzecz ADO usługi na podstawie zawartych umów o powierzenie danych,
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania wyżej wskazanych obowiązków lub wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na ADO,
6. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych,
7. z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych. Bez podania przyczyny jest Pan/Pani uprawniona do wniesienia sprzeciwu, gdy dane wykorzystane są do celów marketingu bezpośredniego,
8. w dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
9. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/ Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy,
10. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym,
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.