Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Sympatyczna”

spis treści
tekst jednolity

(w brzmieniu przyjętym przez Walne Zgromadzenie 7 czerwca 2019 r. zarejestrowany przez KRS)

Regulamin używania lokali w domach
Spółdzielni Mieszkaniowej „Sympatyczna”
oraz porządku domowego i współżycia mieszkańców